Development of a scoring tool for predicting prolonged length of hospital stay in peritoneal dialysis patients through data mining

Jingyi Wu, Guilan Kong, Yu Lin, Hong Chu, Chao Yang, Ying Shi, Haibo Wang, Luxia Zhang, on behalf of China Kidney Disease Network Working Group