M2b macrophages protect against myocardial remodeling after ischemia/reperfusion injury by regulating kinase activation of PDGF receptor of cardiac fibroblast

Yuan Yue, Suiqing Huang, Huayang Li, Wei Li, Jian Hou, Li Luo, Quan Liu, Cuiping Wang, Song Yang, Linhua Lv, Jinghua Shao, Zhongkai Wu