Fresh versus frozen embryo transfer in women with thin endometrium: a retrospective cohort study

Zizhen Guo, Ran Chu, Liping Zhang, Qian Yu, Lei Yan, Jinlong Ma