Exposure to high levels of magnesium disrupts bone mineralization in vitro and in vivo

Wenxiang Chu, Tao Li, Gaozhi Jia, Yongyun Chang, Zhiqing Liu, Jia Pei, Degang Yu, Zanjing Zhai