Development and validation of a nomogram in survival prediction among advanced breast cancer patients

Jianli Zhao, Yaping Yang, Danmei Pang, Yunfang Yu, Xiao Lin, Kai Chen, Guolin Ye, Jun Tang, Qian Hu, Jie Chai, Zhuofei Bi, Linxiaoxiao Ding, Wenjing Wu, Yinduo Zeng, Xiujuan Gui, Donggeng Liu, Herui Yao, Ying Wang