Modified organized ophthalmology pre-internship in China

Dongxuan Wu, Yifan Xiang, Xiaohang Wu, Jingjing Chen, Yuxian Zou, Zhenzhen Liu, Haotian Lin, Yizhi Liu