The role of associating liver partition and portal vein ligation for staged hepatectomy in unresectable hepatitis B virus-related hepatocellular carcinoma

Lixin Ke, Rui Shen, Wenzhe Fan, Wenjie Hu, Shunli Shen, Shaoqiang Li, Ming Kuang, Lijian Liang, Jiaping Li, Baogang Peng, Yunpeng Hua