ncDRMarker: a computational method for identifying non-coding RNA signatures of drug resistance based on heterogeneous network

Haixiu Yang, Yanjun Xu, Desi Shang, Hongbo Shi, Chunlong Zhang, Qun Dong, Yizheng Zhang, Ziyi Bai, Shujun Cheng, Xia Li