Aspirin and risk of different cancers: an umbrella meta-analysis

Yu Jiang, Zixuan Su, Runchen Wang, Fan Ge, Zhenyu Huo, Yaokai Wen, Caichen Li, Hengrui Liang, Jianxing He, Wenhua Liang