Prognostic nomogram for hepatocellular carcinoma with fibrosis of varying degrees: a retrospective cohort study

Rui Zhang, Jie Chen, Yingyi Jiang, Jian Wang, Shiyao Chen