Screening and identification of a CD44v6 specific peptide using improved phage display for gastric cancer targeting

Dan Zhang, Jin Huang, Weiming Li, Zhiyong Zhang, Meng Zhu, Yun Feng, Yan Zhao, Yarui Li, Shaoying Lu, Shuixiang He