Multiple cancer susceptible genes sequencing in BRCA-negative breast cancer with high hereditary risk

Guan-Tian Lang, Jin-Xiu Shi, Liang Huang, A-Yong Cao, Chen-Hui Zhang, Chuan-Gui Song, Zhi-Gang Zhuang, Xin Hu, Wei Huang, Zhi-Ming Shao