Bioinformatic analysis and in vitro validation of a five-microRNA signature as a prognostic biomarker of hepatocellular carcinoma

Wang Li, Xiangshuo Kong, Tao Huang, Lujun Shen, Peihong Wu, Qi-Feng Chen