Spontaneous ventilation video-assisted thoracic surgery for mediastinal tumor resection in patients with pulmonary function deficiency

Weizhe Huang, Hongsheng Deng, Yuting Lan, Runchen Wang, Fan Ge, Zhenyu Huo, Yi Lu, Weiyi Lin, Guo Lin, Wenhua Liang, Hengrui Liang, Jianxing He