A self-reported Frailty Index predicts long-term mortality in hospitalized patients with cirrhosis

You Deng, Lin Lin, Lijun Hou, Xiaofei Fan, Tianming Zhao, Lihong Mao, Xiaoyu Wang, Bangmao Wang, Yingli Ma, Chao Sun