A comparison of the burden of lung cancer attributable to tobacco exposure in China and the USA

Xiaomei Wu, Bo Zhu, Shuang Xu, Yong Liu, Yifei Bi, Baosen Zhou