Platelet-to-lymphocyte ratio is an independent predictor of chemoradiotherapy-related esophageal fistula in esophageal cancer patients

Dong Han, Jiajia Zhang, Jingjing Zhao, Tongda Lei, Xi Chen, Tian Zhang, Hui Wei, Yong Guan, Jing Wang, Wencheng Zhang, Lujun Zhao, Jun Wang, Zhiyong Yuan, Yongchun Song, Ningbo Liu, Qingsong Pang, Ping Wang