Mitral valve repair and surgical ablation for atrial functional mitral regurgitation

Jinmiao Chen, Yulin Wang, Minzhi Lv, Zhaohua Yang, Shijie Zhu, Lai Wei, Tao Hong, Wenjun Ding, Yi Lin, Chunsheng Wang