Distinct clinicopathologic factors and prognosis based on the presence of ground-glass opacity components in patients with resected stage I non-small cell lung cancer

Chengdi Wang, Yuxuan Wu, Jingwei Li, Pengwei Ren, Ya Gou, Jun Shao, Yaojie Zhou, Xue Xiao, Paierhati Tuersun, Dan Liu, Li Zhang, Weimin Li