Exploration of microRNA profiles in human colostrum

Fei Wu, Xinyue Zhi, Rong Xu, Zhiyi Liang, Fang Wang, Xiaoyu Li, Yongmei Li, Bei Sun