Telomerase reverse transcriptase promoter mutations in thyroid carcinomas: implications in precision oncology—a narrative review

Xiaotian Yuan, Tiantian Liu, Dawei Xu