Predictive value of EGF and uPAR for chemoradiotherapy response and survival in patients with esophageal squamous cell carcinoma

Xi Chen, Hui Wei, Dong Qian, Yuwen Wang, Yong Guan, Puchun Er, Yongchun Song, Ningbo Liu, Jun Wang, Lujun Zhao, Zhiyong Yuan, Ping Wang, Qingsong Pang, Wencheng Zhang