The efficacy and safety of simultaneous integrated dose reduction in clinical target volume with intensity-modulated radiotherapy for patients with locally advanced esophageal squamous cell carcinoma

Jingjing Zhao, Tongda Lei, Tian Zhang, Xi Chen, Jie Dong, Yong Guan, Jing Wang, Hui Wei, Puchun Er, Dong Han, Xiaoying Wei, Zhoubo Guo, Qingwu Du, Jun Wang, Ningbo Liu, Yongchun Song, Zhiyong Yuan, Lujun Zhao, Wencheng Zhang, Qingsong Pang, Ping Wang