Baseline nutritional status could be a predictor for radiation esophagitis in esophageal cancer patients undergoing radiotherapy

Jie Dong, Wencheng Zhang, Tian Zhang, Xi Chen, Jingjing Zhao, Yaqi Zeng, Yajun Chen, Xiaoying Wei, Tongda Lei, Ping Wang, Lujun Zhao, Jun Wang, Zhiyong Yuan, Yongchun Song, Ningbo Liu, Kun Wang, Qingsong Pang