Analysis of the strategy of LT4 prescribing and TSH monitoring for thyroid carcinoma after lobectomy

Zhihong Wang, Trevor E. Angell, Wei Sun, Yuan Qin, Liang He, Wenwu Dong, Dalin Zhang, Ting Zhang, Liang Shao, Chengzhou Lv, Ping Zhang, Haixia Guan, Hao Zhang