Obstructive jaundice secondary to fungal infection: a rare case report

Weizhe Zhong, Ping Wang, Chuanyong Zhang, Zhuqing Rao, Xiaowei Wang, Xiongxiong Pan, Haoming Zhou, Xuehao Wang