METTL7B (methyltransferase-like 7B) identification as a novel biomarker for lung adenocarcinoma

Jawad Ali, Wenwen Liu, Wenzhe Duan, Chang Liu, Jing Song, Sameen Ali, Encheng Li, Qi Wang