Beta-elemene inhibits differentiated thyroid carcinoma metastasis by reducing cellular proliferation, metabolism and invasion ability

Lei Zhao, Jian Wei, Shiqi Wang, Tingting Lang, Xiaoguang Shi, Zhongyan Shan, Weiping Teng