Radiomics: an overview in lung cancer management—a narrative review

Bojiang Chen, Lan Yang, Rui Zhang, Wenxin Luo, Weimin Li