MiR-3121-3p promotes tumor invasion and metastasis by suppressing Rap1GAP in papillary thyroid cancer in vitro

Ming Xu, Jun Zhou, Qiulei Zhang, Kehao Le, Zihan Xi, Pengfei Yi, Xiangwang Zhao, Jie Tan, Tao Huang