Comparison of iPTH and calcium levels between total thyroidectomy and lobectomy: a prospective study of 840 thyroid cancers with three years of follow-up

Xiaoli Liu, Xuehai Bian, Changlin Li, Jingwei Xin, Qingfeng Fu, Chunhai Zhang, Fang Li, Jinxi Jiang, Gianlorenzo Dionigi, Hui Sun