Evaluation of the updated “Candida score” with Sepsis 3.0 criteria in critically ill patients

Dongkai Li, Jiahui Zhang, Wen Han, Guangxu Bai, Wei Cheng, Na Cui