Extracellular ubiquitin promotes hepatoma metastasis by mediating M2 macrophage polarization via the activation of the CXCR4/ERK signaling pathway

Jiajing Cai, Qi Zhang, Xuemeng Qian, Jingdong Li, Qi Qi, Ru Sun, Jia Han, Xinfang Zhu, Mengyi Xie, Xiaolan Guo, Rong Xia