A CT-derived deep neural network predicts for programmed death ligand-1 expression status in advanced lung adenocarcinomas

Ying Zhu, Yang-Li Liu, Yu Feng, Xiao-Yu Yang, Jing Zhang, Dan-Dan Chang, Xi Wu, Xi Tian, Ke-Jing Tang, Can-Mao Xie, Yu-Biao Guo, Shi-Ting Feng, Zun-Fu Ke