A bibliometric analysis using VOSviewer of publications on COVID-19

Yuetian Yu, Yujie Li, Zhongheng Zhang, Zhichun Gu, Han Zhong, Qiongfang Zha, Luyu Yang, Cheng Zhu, Erzhen Chen