Relationship between prediagnostic body mass index trajectory and colorectal adenomas: an analysis of the PLCO cancer screening trial

Linna Luo, Yuying Liu, Zixian Wang, Yue Yan, Chuanbo Xie, Jun Chi, Youzhuo Yang, Jianjun Li, Ruihua Xu