Effectiveness and safety of glucocorticoids to treat COVID-19: a rapid review and meta-analysis

Shuya Lu, Qi Zhou, Liping Huang, Qianling Shi, Siya Zhao, Zijun Wang, Weiguo Li, Yuyi Tang, Yanfang Ma, Xufei Luo, Toshio Fukuoka, Hyeong Sik Ahn, Myeong Soo Lee, Zhengxiu Luo, Enmei Liu, Yaolong Chen, Chenyan Zhou, Donghong Peng, on behalf of COVID-19 Evidence and Recommendations Working Group