Application of artificial intelligence in anterior segment ophthalmic diseases: diversity and standardization

Xiaohang Wu, Lixue Liu, Lanqin Zhao, Chong Guo, Ruiyang Li, Ting Wang, Xiaonan Yang, Peichen Xie, Yizhi Liu, Haotian Lin