Efficacy and safety of antibiotic agents in children with COVID-19: a rapid review

Jianjian Wang, Yuyi Tang, Yanfang Ma, Qi Zhou, Weiguo Li, Muna Baskota, Yinmei Yang, Xingmei Wang, Qingyuan Li, Xufei Luo, Toshio Fukuoka, Hyeong Sik Ahn, Myeong Soo Lee, Zhengxiu Luo, Enmei Liu, Yaolong Chen, on behalf of COVID-19 Evidence and Recommendations Working Group