Clinical characteristics of children with COVID-19: a rapid review and meta-analysis

Zijun Wang, Qi Zhou, Chenglin Wang, Qianling Shi, Shuya Lu, Yanfang Ma, Xufei Luo, Yangqin Xun, Weiguo Li, Muna Baskota, Yinmei Yang, Hui Zhai, Toshio Fukuoka, Hyeong Sik Ahn, Myeong Soo Lee, Zhengxiu Luo, Enmei Liu, Yaolong Chen, on behalf of COVID-19 evidence and recommendations working group