High-level gain of mesenchymal-epithelial transition factor (MET) copy number using next-generation sequencing as a predictive biomarker for MET inhibitor efficacy

Shibo Wu, Guodong Li, Xin Zhao, Jianxing Xiang, Analyn Lizaso, Junyi Ye, Chunlei Shi, Lingxiang Chen