The protective effect of polyphyllin I on myocardial ischemia/ reperfusion injury in rats

Ruizhen Huang, Jia Shu, Xiaoqin Dai, Yanru Liu, Fang Yu, Gang Shi