Nosocomial infections among patients with COVID-19, SARS and MERS: a rapid review and meta-analysis

Qi Zhou, Yelei Gao, Xingmei Wang, Rui Liu, Peipei Du, Xiaoqing Wang, Xianzhuo Zhang, Shuya Lu, Zijun Wang, Qianling Shi, Weiguo Li, Yanfang Ma, Xufei Luo, Toshio Fukuoka, Hyeong Sik Ahn, Myeong Soo Lee, Enmei Liu, Yaolong Chen, Zhengxiu Luo, Kehu Yang, on behalf of COVID-19 evidence and recommendations working group