Sharp recanalization of the brachiocephalic vein occlusion through the external jugular vein in hemodialysis patients

Yuliang Zhao, Feng Lin, Letian Yang, Baiyu Qiao, Yating Wang, Yang Yu, Tianlei Cui, Ping Fu