Public health education for parents during the outbreak of COVID-19: a rapid review

Weiguo Li, Jing Liao, Qinyuan Li, Muna Baskota, Xingmei Wang, Yuyi Tang, Qi Zhou, Xiaoqing Wang, Xufei Luo, Yanfang Ma, Toshio Fukuoka, Hyeong Sik Ahn, Myeong Soo Lee, Yaolong Chen, Zhengxiu Luo, Enmei Liu, on behalf of COVID-evidence and recommendations working group