The epidemiologic and clinical features of suspected and confirmed cases of imported 2019 novel coronavirus pneumonia in north Shanghai, China

Shuanshuan Xie, Guoliang Zhang, Hong Yu, Jin Wang, Sheng Wang, Guangyu Tang, Changfeng Guo, Jiyu Li, Songhua Wei, Changhui Wang, Huanlong Qin