Supportive care for patient with respiratory diseases: an umbrella review

Xufei Luo, Meng Lv, Xiaoqing Wang, Xin Long, Mengjuan Ren, Xianzhuo Zhang, Yunlan Liu, Weiguo Li, Qi Zhou, Yanfang Ma, Toshio Fukuoka, Hyeong Sik Ahn, Myeong Soo Lee, Zhengxiu Luo, Enmei Liu, Xiaohui Wang, Yaolong Chen, on behalf of COVID-19 Evidence and Recommendations Working Group