Application of telemedicine during the coronavirus disease epidemics: a rapid review and meta-analysis

Yelei Gao, Rui Liu, Qi Zhou, Xingmei Wang, Liping Huang, Qianling Shi, Zijun Wang, Shuya Lu, Weiguo Li, Yanfang Ma, Xufei Luo, Toshio Fukuoka, Hyeong Sik Ahn, Myeong Soo Lee, Zhengxiu Luo, Enmei Liu, Yaolong Chen, Chang Shu, Daiyin Tian, on behalf of COVID- evidence and recommendations working group