Clinical characteristics of 16 patients with COVID-19 infection outside of Wuhan, China: a retrospective, single-center study

Wenbin Hu, Xuefang Chen, Binjun He, Shunda Yuan, Xing Zhang, Guofeng Wu, Jingjing Liu, Liang Xu, Wei Cha, Mengmin Xu, Xiaojun Sun, Huajiang Shen