Primary left ventricular neuroendocrine tumor in a middle-aged female: a case report

Hong Yu, Rong Xu, Dan Wen, Heng Liu, Ji Li, Yu-Lun He, Gan-Jun Song, Zhi-Gang Yang